P r z e t a r g, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – DOM… Read More ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

P r z e t a r g

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na  „ Budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych” Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  późn. zm.)  niniejszym informuję,  że w prowadzonym przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta… Read More ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

image_pdf