MISJA I CELE STATUTOWE FUNDACJI

Misja Fundacji:

Misją Fundacji jest dążenie do polepszenia życia mieszkańców naszego regionu poprzez:

  • Pomoc społeczną,
  • Zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • Edukację,
  • Dążenie do krzewienia wśród młodzieży zasad wielkopolskiej gospodarności.

 

Cele Statutowe:

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, sportu, zdrowia i wiek społeczeństwa, pomocy społecznej, powszechności, zatrudnienia, rozwoju, organizację i promocję wolontariatu.

Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5) działalność charytatywna;

6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7) ochrona i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

10) działalność na rzecz seniorów;

11) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

12) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

13) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

17) turystyka i krajoznawstwo;

18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

21) promocja i organizacja wolontariatu;

22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

23) rewitalizacja.