Protokół pokontrolny

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez:

Daniela Cicharskiego – podinspektora Pionu Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie.

na podstawie umowy nr 12/PEU.PS/04 zawartej w dniu 2 marca 2004 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi, które obejmują prowadzenie Domu Czasowego Pobytu w Śremie oraz Hostelu Socjalnego w Nochowie i planu kontroli wewnętrznej na 2004 rok..

Podmiot objęty kontrolą – Hostel Socjalny w Nochowie i Dom Czasowego Pobytu w Śremie których administratorem jest Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

Data(okres) przeprowadzenia kontroli – 2 grudnia 2004 r.

Przedmiot (zakres) kontroli – Kontrola obszarów działalności wynikająca wyżej cytowanej umowy.

Okres objęty kontrolą – 1 stycznia 2004 r. – 2 grudnia 2004 r.

Prezes Fundacji – Pan Jacek Nowaczyński

Osoby udzielające informacji (wyjaśnień) – Pani Krystyna Szymańska.

I USTALENIA KONTROLI

 • w Hostelu w Nochowie w części schroniskowej może przebywać łącznie
  40 osób, w chwili obecnej zamieszkują w nim 32 osoby, w tym 29
  mężczyzn, 1 kobieta i 2 dzieci
 • z gminy Śrem w Hostelu w Nochowie mieszka 27 osób, które posiadają
  aktualne skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie
 • w Hostelu w Nochowie mieszkają 3 osoby pochodzące z gminy Mosina, 1
  osoba z Rybnika oraz 1 osoba z Leszna. Za wszystkie osoby spoza gminy
  Śrem koszty partycypują odpowiednie OPSy
 • opiekunem Hostelu Socjalnego w Nochowie z ramienia Fundacji jest Pani
  Krystyna Szymańska, w razie jej nieobecności opiekę nad Hostelem
  sprawuje 3 mieszkańców domu. Są to: Pan Waldemar Szyszka, Roman
  Kaźmierczak, Stanisław Szymański
 • w Noclegowni Hostelu Socjalnego w Nochowie jest 8 miejsc, obecnie ze
  schronienia w nocy korzysta od 1 do 3 osób
 • w Domu Czasowego Pobytu w Śremie przebywają 4 kobiety wraz z
  czwórką dzieci
 • Hostel Socjalny w Nochowie oraz Dom Czasowego Pobytu w Śremie
  prowadzone są bardzo dobrze

II WNIOSKI Z KONTROLI

Nie stwierdzono żadnych niezgodności w funkcjonowaniu Hostelu Socjalnego w Nochowie oraz Domu Czasowego Pobytu w Śremie.

III INFORMACJE KOŃCOWE

 • Osobę udzielającą wyjaśnień w czasie kontroli poinformowano o
  przysługującym mu prawie złożenia Burmistrzowi Śremu
  udokumentowanych pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole
  ustaleń – w terminie 5 dni od jego podpisania.
 • Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Śrem, 2 grudnia 2004 r.

Podpisy

Kontrolujący                                                                          Kontrolowana jednostka

URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE                                                   FUNDACJA NA RZECZ
Cicharski Daniel                                                              REWALORYZACJI MIASTA ŚREM
podinspektor                                                                              Krystyna Szymańska

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.