Regulamin

Regulamin porządkowy Centrum Fizjoterapii  BALANS

Podstawy prawne funkcjonowania

&1

Centrum fizjoterapii BALANS działa w ramach Fundacji Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, jako jeden z działów i mieści się w Śremie na ul Dutkiewicza 8a.

Został on powołany decyzją Zarządu Fundacji dnia 27.02.2013r.

Postanowienia ogólne

&2

Regulamin porządkowy centrum fizjoterapii określa:

 1. cel i podstawowe zadania
 2. przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych
 3. strukturę organizacyjną
 4. prawa i obowiązki pacjenta

&3.

 1. Centrum fizjoterapii BALANS jest miejscem rehabilitacji utworzonym ze środków własnych, krajowego banku i PFRON

Cele i podstawowe zadania centrum

&4

 1. Celem centrum fizjoterapii jest udzielanie świadczeń fizjoterapeutycznych w pierwszej kolejności osobom niepełnosprawnym, którzy są pracownikami i klientami fundacji, następnie pacjentom komercyjnym.
 2. Do zadań z zakresu fizjoterapii należy:
  a/ wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii,
  b/ wykonywanie terapii manualnej oraz masażu.
 3. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

Przebieg procesu udzielania świadczeń

&5

 1. Centrum organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Osoby niepełnosprawne będące pracownikami i klientami fundacji korzystają z zabiegów leczniczych bezpłatnie.
 3. W uzasadnionych przypadkach świadczenia będą udzielane w domu pacjenta.
 4. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 5. Pacjent (lub jego opiekun) wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi jeśli nie posiada skierowania od lekarza.
 6. Przy serii kilku zabiegów zapłata za całość następuje przy pierwszej wizycie.
 7. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. : osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie lub mailowo, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.
 8. Usługi będą udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 9. Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym lub mailowym uprzedzeniem o zmianie co najmniej dzień wcześniej.
 10. Zabiegi przepadają jeśli fizjoterapeuta nie zostanie powiadomiony o nieobecności.
 11. Rehabilitant ma prawo w zażądać skierowania od lekarza specjalisty na zabiegi.
 12. Rehabilitant ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań.
 13. Centrum fizjoterapii BALANS w uzasadnionych przypadkach oraz na życzenie pacjenta prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 14. Centrum może udostępnić dokumentację o której mowa w ust.13:
  a/ pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  b/ zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
  c/ innym upoważnionym organom.

Organizacja Centrum fizjoterapii

&6

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Gabinet fizykoterapii
 2. Gabinet kinezyterapii
 3. Gabinet masażu leczniczego.

&7

Personel Centrum stanowią:

 1. fizjoterapeuta –  pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za całokształt funkcjonowania placówki
 2. technik fizjoterapeuta
 3. doraźnie pielęgniarka
 4. inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania centrum.

Nadzór nad działalnością Centrum fizjoterapii BALANS sprawuje dyrektor.

 

Czas pracy

&8

Centrum jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00 z wyłączeniem świąt. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej oraz przesłana mailem do pracowników.

 

Prawa i obowiązki klienta

&9

 1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych klient ma prawo do:
  a/ poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel,
  b/ świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  c/ rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  d/ pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  e/ pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia
  f/ pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.
 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  a/ przestrzegania zasad higieny osobistej,
  b/ posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów (szczególnie w sezonie jesienno-zimowym)
  c/ zaopatrzenie w ręcznik kąpielowy, gdy zabiegi tego wymagają
  d/ posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń z kinezyterapii
  e/ przestrzegania zaleceń lekarza i rehabilitanta
  f/ okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI i In.) jeśli rehabilitant postawi taki wymóg
  g/ poinformowanie rehabilitanta o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
  h/ przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Centrum
  i/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż

&10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2013r

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.